Счетоводни услуги

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан на фирмата.
 • Текущо осчетоводяване на фактури и стопански операции.
 • Изготвяне на месечни справки декларации съгласно ЗДДС и подаване в НАП.
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и ВИЕС декларации и подаване в НАП.
 • Начисляване на амортизации.
 • Изчисляване на текущ финансов резултат.
 • Отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи. Счетоводен и данъчен амортизационен план.
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет.
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация.
 • Регистрация по ДДС. Изготвяне на необходимите документи.
 • Онлайн банкиране.
 • Събиране на документи от офиса на клиента.

1 месец безплатно счетоводно обслужване за новорегистрирани фирми